ŁUKASZ BERESIŃSKI

Dyrektor Departamentu Analiz Branżowych, BGK
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauk politycznych. Od 20 lat zawodowo związany z doradztwem finansowym i transakcyjnym oraz rynkiem kapitałowym.

W latach 2006-2017 pracował w Deloitte Advisory, gdzie zajmował się wycenami przedsiębiorstw oraz modelowaniem finansowym.
Rozwiń Zwiń

MATEUSZ BERGER

sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował jako prawnik w warszawskiej kancelarii prawnej, a następnie w departamencie prawnym banku. Pełnił również funkcję Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju oraz Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczył w pracach związanych z utworzeniem Polskiej Grupy Lotniczej. Przez ponad 5 lat był członkiem a następnie przewodniczącym Rady Nadzorczej PLL LOT S.A.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu finansowania inwestycji, nadzoru korporacyjnego oraz prawnych aspektów działalności spółek prawa handlowego.

Od maja 2017 roku do grudnia 2019 był członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., a od grudnia 2019 r. członkiem Zarządu ARP S.A. Nadzorował projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne. Był zaangażowany w projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności w zapewnienie udziału polskich firm w budowę tego segmentu energetyki.
Rozwiń Zwiń

ALAN BEROUD

Prezes SKM Warszawa
Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w spółkach handlowych z branży budowlano-konstrukcyjnej oraz transportowej. Był odpowiedzialny za strategiczne projekty w dużych grupach kapitałowych, takich jak: ACS, PBG, IMPEL, a także rozwijał działalność spółek zależnych na nowych rynkach. Od 2019 roku pełni funkcję prezesa zarządu warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz energetyki na Politechnice Śląskiej. Ukończył szereg kursów specjalistycznych, m.in na The George Washington University, Harvard University oraz Massachusetts Institute of Technology. Posiada tytuł EMBA dla sektora energetycznego oraz Master’s Certificate In Project Management. Jego pasją są sporty i sztuki walki, których jest czynnym zawodnikiem.
Rozwiń Zwiń

SZYMON BYLIŃSKI

Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Jest Absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jako pracownik Ministerstwa Gospodarki, a następnie Ministerstwa Energii, zajmował się regulacjami dotyczącymi rynku paliwowego, infrastruktury paliw alternatywnych oraz jakości paliw. Był szefem resortowego zespołu ds. jakości paliw i paliw alternatywnych.
Jest współautorem kluczowych dokumentów dla rozwoju elektromobilności w Polsce: ustawy z dnia 11 stycznia o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Obecnie jako Dyrektor Departamentu jest odpowiedzialny za regulacje rynku elektromobilności i prace nad Polską strategią wodorową.
Rozwiń Zwiń

KRZYSZTOF DRESLER

Dyrektor Projektów Wodorowych, Impact Clean Power Technology.
Krzysztof Dresler posiada ponad 25-letnie doświadczenie w instytucjach rynku finansowego i spółkach Green Energy. Obecnie koordynuje rozwój technologii wodorowych w firmie IMPACT Clean Power Technology, która jest wiodącym producentem systemów magazynowania energii do pojazdów elektrycznych w segmencie Heavy Duty oraz zastosowań stacjonarnych.

Rozwiń Zwiń

CEZARY KACZMARCZYK

Regionalny Dyrektor Generalny Toyota Central Europe
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Doktoranckich w Polskiej Akademii Nauk. Prokurent i Dyrektor Regionalny w Toyota Central Europe z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi obszarami aktywności firm z branży automotive.
Rozwiń Zwiń

PROF. ARKADIUSZ KAMIŃSKI

Dyrektor ds. operacyjnych PKN ORLEN
Inżynier, doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych. Ekspert w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz gospodarki wodnościekowej i energetyki. W roku 2000 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie Finansami i Marketing (2000), Project Management (2006), Audyt Energetyczny (2009), Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe (2014) oraz Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych (2017). Ukończył też studia Master of Business Administration (2017). Posiada pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami oraz uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru. W latach 2000-2004 pracował w Politechnice Warszawskiej na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, od 2004 r. do 2014 r. pracował na stanowisku adiunkta, gdzie uzyskał w 2004 r. również stopień doktora nauk technicznych. Był opiekunem Laboratorium Fizyki Budowli, przygotowując je do akredytacji. W latach 2005–2014 był promotorem 26 prac inżynierskich studentów studiów stacjonarnych oraz 27 prac inżynierskich studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska. Przez 14 lat w Politechnice Warszawskiej, zajmował się badaniami naukowymi dotyczącymi ochrony środowiska i opracowaniami dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego będącymi podstawą opinii i ekspertyz oraz kształceniem młodzieży.

W roku 2008 rozpoczął pracę w PKN ORLEN S.A., pokonując kolejne szczeble kariery zawodowej, jako młodszy specjalista, specjalista, od września 2009 r. do sierpnia 2018 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska. W latach 2018-2023, jako ekspert w obszarze Członka Zarządu ds. Operacyjnych, obecnie jako dyrektor w obszarze Członka Zarządu ds. Operacyjnych. Pełnił funkcję Alternate Director w The European Petroleum Industry Association. Był także Członkiem i Przewodniczącym Rad Nadzorczych Spółek Grupy Kapitałowej.

Za swoje zaangażowanie w dydaktyce, nauce, edukacji, działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej wyróżniony został: Nagrodą Rektora PW za osiągnięcia naukowe (2002, 2004, 2006, 2008), Nagrodą Prezydenta Miasta Płocka – Dyplom dla Płocka (2010), Złotym Inżynierem w kategorii nauka (2010), Srebrnym Inżynierem w kategorii zarzadzanie (2022), Złotą odznaką zasłużony dla Budownictwa (2018). Za szczególne osiągnięcia zawodowe otrzymał w 2021 r. tytuł Zasłużonego Pracownika Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. W 2022 roku otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Klimatu i Środowiska za zaangażowanie w prace na rzecz realizacji porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Rozwiń Zwiń

ANDRZEJ KENSBOK

Wiceprezes Zarządu GAZ -SYSTEM
W GAZ-SYSTEM od 1 stycznia 2023 roku.

Od marca 2021 do grudnia 2022 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A. Z KGHM związany był także w latach 2019-2020 jako dyrektor naczelny ds. projektów strategicznych oraz President & CEO w KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie.

Od lutego 2020 roku do marca 2021 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. W okresie od marca 2017 r. do czerwca 2019 r. był wiceprezesem zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. Od 2018 roku jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP S.A., a od 2015 roku zasiadał w radzie nadzorczej i był pełnomocnikiem zarządu ds. restrukturyzacji spółek „Masfrost”. W latach 1989-2013 pełnił funkcje kierownicze i dyrektorskie w przedsiębiorstwach z branży przemysłowej.

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, posiada tytuł magistra filozofii oraz fizyki teoretycznej. Ukończył studia MBA w INSEAD Business School specjalizacja w zarządzaniu kosztami i reorganizacji procesów biznesowych.
Rozwiń Zwiń

Dr hab. inż. JAKUB KUPECKI, Prof. IEn

Dyrektor Instytutu Energetyki
Kierownik i wykonawca prac w ponad 50 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych przez KE, NCBR, NCN, MNiSW/MEiN, NFOŚiGW, Europejską Agencję Kosmiczną, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Uczestniczył w realizacji projektów dot. reaktorów HTR w Polsce (IEn, NCBJ) i Szwecji (KTH). Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 200 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 7 patentów i zgłoszeń patentowych, w większości skomercjalizowanych wynalazków. Dwukrotny stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA. Laureat nagród za działalność badawczą i naukową, w tym nagród Siemensa i Nernsta. Członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, University of Iceland, University of Akureyri oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.
Rozwiń Zwiń

KAROLINA KURZAC

Współzałożycielka Hydromeda Technologies
Jest absolwentką Politechniki w Mediolanie oraz zdobywczynią prestiżowego grantu The Erasmus Mundus Joint Master Degrees Scholarship. Studiowała i pracowała w 6 krajach oraz ponad 15 miastach europejskich. Tak bogate doświadczenie oraz wrodzona otwartość na nowe trendy jej poznać różnorodne rozwiązania związane z polepszaniem jakości życia i nowatorskich projektów i technologii. Wysoka świadomość ekologiczna wyczuliła ją na ekstremalne zjawiska pogodowe, których doświadczała podczas swoich podróży i pozwoliła zrozumieć skalę wpływu zmian klimatycznych na codzienne życie.

Z ponad 10-letnim doświadczeniem w marketingu i zarządzaniu, Karolina pracowała w różnych środowiskach - od start-upów, przez firmy technologiczne, aż po korporacje. Angażuje się również w działania klimatyczne i programy wolontariackie. Jest współzałożycielką stowarzyszenia "What About Climate? Edukacja Klimatyczna", które przyczyniło się do zorganizowania niemal 50 szkoleń poświęconych m.in. transformacji energetycznej, adaptacji miast do zmian klimatu czy walki ze smogiem.

W 2020 roku Karolina zafascynowała się potencjałem zielonego wodoru jako paliwa przyszłości. Razem z Kamilem Wojcikiem, doświadczonym elektrochemikiem, oraz Markiem Winkowskim, współzałożycielem Wrocławskiego Parku Technologicznego, prowadzi prace nad innowacyjnym projektem termoelektrolizera. Urządzenie to wykorzystuje ciepło odpadowe do produkcji wodoru, osiągając rewolucyjną sprawność na poziomie ponad 96%.
Rozwiń Zwiń

ARTUR MICHALSKI

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Mgr inż. Artur Michalski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1999). Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Podyplomowe Studium Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), a także Studium Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie. Ukończył również podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA).
W latach 2006-2008 był wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym czasie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obecnie ponownie pełni tę funkcję od grudnia 2015 roku.
W przeszłości był doradcą ministra środowiska oraz szefem gabinetu politycznego ministra.
W ostatnich latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu, a następnie Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Pracował również w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Ekologicznych oraz w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie był specjalistą ds. organizacyjno-technicznych, a następnie kierownikiem Działu Nadzoru Technicznego.
W latach 2000-2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ.
Działa społecznie w organizacjach ekologicznych, m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
Od roku 2002 uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW). Szczególnie interesuje się tematyką akumulacji węgla przez środowisko leśne i glebowe (w tym zakresie robi doktorat), jak również pochłanianiem węgla i wykorzystaniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych oraz wykorzystaniem Konwencji Klimatycznej ONZ i instrumentów polityki klimatycznej dla rozwoju Polski.

Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych.

Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami oraz cykl szkoleń dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych oraz beneficjentów. Był organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji i seminariów, krajowych i międzynarodowych.
W 2020 roku odznaczony został przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości. W 2016 roku otrzymał z rąk Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wręczył mu w 2016 roku Kordelas Leśnika Polskiego za szczególne zasługi dla leśnictwa.
Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzoruje pracę Departamentu Transformacji Energetyki.
Rozwiń Zwiń

Dr inż. ANNA NIEMCZYK

Zastępczyni Kierownika Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, Instytut Energetyki
Dr inż. Anna Niemczyk –Zastępca Kierownika Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych Instytutu Energetyki.

Posiada 10 lat doświadczenia w prowadzeniu badań nad nowymi materiałami dla stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych, membran tlenowych czy materiałów do magazynowania tlenu. Prowadzi oraz aktywnie uczestniczy w projektach naukowych, B+R oraz pracach komercyjnych dotyczących rozwoju elektrolizerów SOE i ogniw paliwowych SOFC. Ponadto, odbyła cztery staże naukowo-badawcze w zagranicznych ośrodkach naukowych takich jak Max Planck Institute, Fraunhofer IKTS, IREC oraz University of Science and Technology w Pekinie.
Rozwiń Zwiń

MICHAŁ NIEWIADOMSKI

Założyciel Klubu Energetycznego, publicysta energetyczno-klimatyczny
Związany z mediami od blisko 30 lat. Pracował w Radiu Mazowsze, Rozgłośni Harcerskiej, Radiostacji, Polskim Radiu BIS, TVN CNBC, Programie Pierwszym Polskiego Radia i Rzeczpospolitej.
W 2021 r. otrzymał tytuł Osobowość Roku, nadawany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej.
Rozwiń Zwiń

DOMINIKA NIEWIERSKA

Dyrektor, Dział Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych, PKN ORLEN
Dominika Niewierska jest dyrektorem Działu Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych w PKN Orlen odpowiedzialnym za koordynację rozwoju projektów wodorowych w Grupie Kapitałowej Orlen.

Dominika jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie innowacji, badań i rozwoju oraz zarządzała kilkoma multidyscyplinarnymi programami projektów, w tym w obszarze rozwoju nowych strumieni biznesowych w sektorze oil&gas oraz energetyki. Uczestnik wielu konferencji i sympozjów krajowych i międzynarodowych w roli prelegenta, panelisty i eksperta. Mentorka w ramach stowarzyszenia Women in Green Hydrogen. Od 2018 roku opracowała wiele koncepcji i pomysłów projektowych z wykorzystaniem nisko- i zeroemisyjnych technologii wodorowych.

Dominika jest absolwentką Politechniki Łódzkiej i posiada tytuł magistra Inżynierii Procesowej i Środowiska w zakresie ochrony powietrza uzupełniony certyfikatem profesjonalnego zarządzania projektami.

Rozwiń Zwiń

Prof. dr hab. ALOJZY Z. NOWAK

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie), a także studia w Stanach Zjednoczonych w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana – Champaign. Jest też absolwentem bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. W Antwerpii na Free University of Berlin odbył studia w zakresie International Economics at RUCA. W roku 1991 otrzymał nagrodę Rektora UW za pracę doktorską, a w 1996 został wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za książkę „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju”. W latach 2016-2020 Dziekan Wydziału Zarządzania UW a w 2012-2016 Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy. Visiting profesor na kilkunastu światowych uczelniach. Wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii (m.in University of Cambridge), USA, Rosji, Chinach i w Korei. Pełnił i nadal pełni wiele funkcji doradczych. Na przestrzeni lat był lub jest członkiem rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW S.A., PZU S.A., Banku Millennium S.A. Był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej EUROLOT S.A.
Profesor Nowak wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz działalności publicznej. Jest członkiem Kapituły Godła „Teraz Polska”, Prezesem ogólnopolskiego Akademickiego Związku Sportowego, oraz Prezesem AZS UW, był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Zasiada w wielu organizacjach naukowych i radach programowych czasopism (w tym zagranicznych). Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
W grudniu 2018 r. wraz z 22 wybitnymi ekonomistami z całego świata – wśród których jest 4 laureatów Nagrody Nobla został członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie.
Rozwiń Zwiń

GRZEGORZ PAWELEC

Dyrektor Działu Analiz, Hydrogen Europe
Posiada 15-letnie doświadczenie w doradztwie zawodowym, gdzie specjalizował się w projektach obejmujących naturalne źródła energii cieplnej i elektrycznej, energię odnawialną oraz paliwa alternatywne, takie jak LNG i wodór. Posiada tytuł magistra ekonomii i finansów Politechniki Gdańskiej.

Grzegorz dołączył do Hydrogen Europe w maju 2019 r. jako Kierownik ds. Badań, Innowacji i Finansowania, odpowiedzialny za koordynację Morskiej Grupy Roboczej, skupiającej się na dekarbonizacji żeglugi oraz Grupy Roboczej ds. Finansów i Finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłego IPPP w zakresie wodoru w ramach Horyzontu Europa i fundusz innowacji ETS.
Od stycznia 2022 Grzegorz jest dyrektorem Intelligence Team w Hydrogen Europe.
Rozwiń Zwiń

Dr JACEK PAWLAK

Prezes Zarządu Toyota Central Europe
Jacek Pawlak (ur. 1963) jest prezesem Toyota Central Europe (TCE, do marca 2022 roku Toyota Motor Poland) i odpowiada za działalność i rozwój marek Toyota i Lexus w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. W 2012 roku został pierwszym w historii Polakiem zarządzającym polskim oddziałem Toyoty i stoi za sukcesem marki na polskim rynku.

Jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej (1982-1987). W 2006 roku ukończył studia doktoranckie na kierunku Instytucje Finansowe i Strategie Gospodarcze Firm na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Z przedstawicielstwem Toyoty w Polsce jest związany od 1991 roku, tj. od początku istnienia spółki Toyota Motor Poland, a od 1999 roku pełni wysokie stanowiska kierownicze. Był Dyrektorem Działu Rozwoju Sieci Dealerskiej, w 2002 roku został Dyrektorem Handlowym, zaś rok później Dyrektorem Zarządzającym. Kiedy obejmował stanowisko Dyrektora Handlowego, sieć dealerska Toyoty liczyła 53 stacje.

We wrześniu 2006 roku w ramach awansu został przeniesiony do europejskiej centrali Toyoty na stanowisko Dyrektora ds. rozwoju projektów strategicznych i sprzedaży w Europie. W 2010 roku wziął odpowiedzialność za wdrażanie nowej strategii Toyoty dla pięciu największych europejskich rynków – Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch. Jego zespół zajmował się m.in. nową koncepcją oferty aut miejskich i samochodów dostawczych.

Po pięciu latach sukcesów w Toyota Motor Europe, dr Jacek Pawlak wrócił w 2012 roku do Warszawy i objął stanowisko prezydenta Toyota Motor Poland, zostając pierwszym w historii Polakiem zarządzającym polskim oddziałem Toyoty. W tym czasie Toyota zajmowała na polskim rynku 5. miejsce z roczną sprzedażą na poziomie 20 000 egzemplarzy.

Zmiany w sposobie funkcjonowania Toyota Motor Poland i sieci dystrybucji rozpoczął od analizy kluczowych obszarów, takich jak postrzeganie marki, konkurencyjność na rynku klientów indywidualnych czy strategia flotowa. Zespół pod jego kierunkiem wyznaczył 17 nowych projektów, które miały zwiększyć konkurencyjność Toyoty. Znalazł się wśród nich m.in. projekt przebudowy sieci dilerskiej, projekt zwiększenia rentowności zarządzania firmą, projekt wzmocnienia współpracy między kluczowymi działami centrali, projekt zwiększenia sprzedaży flotowej i liczby kontraktów na zarządzanie flotami, projekt wzmocnienia wizerunku marki w obszarach marketingu i PR, projekt popularyzacji hybryd i zwiększenia świadomości tej technologii, projekt ugruntowania jakości obsługi serwisowej oraz zarządzania dystrybucją części i akcesoriów, a także projekt rozwoju systemów finansowania w formie najmu i leasingu, który obecnie jest znany pod nazwą KINTO ONE i został wprowadzony jako jeden pierwszych w europejskiej sieci dystrybucji.

Pierwszy rok realizacji nowej polityki przyniósł umocnienie się Toyoty na polskim rynku motoryzacyjnym i awans w rankingu sprzedaży nowych samochodów osobowych z piątego na trzecie miejsce. Od 2020 roku Toyota jest najpopularniejszą marką samochodów w Polsce. W tym samym roku dr Jacek Pawlak otrzymał tytuł CEO of the Year przyznany przez polską organizację biznesową Executive Club. Sprzedaż marki w 2021 roku osiągnęła poziom 75 tys. samochodów, z których 57% stanowiły hybrydy.

Innowacyjność polskiego oddziału Toyoty, kierowanego przez Jacka Pawlaka sprawiły, że w 2016 roku objął równoległe stanowisko prezydenta spółki Toyota Central Europe działającej na terenie Czech, Słowacji i Węgier.

1 kwietnia 2022 roku Toyota Motor Poland otrzymała nazwę Toyota Central Europe i stała się nową centralą dla regionu Europy Środkowej. Pod kierownictwem Jacka Pawlaka Toyota Central Europe (TCE) odpowiada obecnie za rynki w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. We wrześniu 2022 roku prezes Toyoty został laureatem V edycji plebiscytu BRANDME CEO magazynu Forbes, w którym nagrodzeni zostali najbardziej autentyczni liderzy biznesu, cechujący się odwagą, transparentnością i realizujących swoją misję z pasją.
Rozwiń Zwiń

JUSTYNA PISZCZATOWSKA

Redaktor naczelna Green-news.pl
Dziennikarka i ekspertka specjalizująca się w tematyce energii, biznesu i zrównoważonego rozwoju. Publikowała m.in. w "Rzeczpospolitej" i "Dzienniku Gazecie Prawnej". Współtworzyła serwis WysokieNapiecie.pl. W latach 2015-2018 była czterokrotnie nagradzana w konkursie Towarowej Giełdy Energii za najlepsze artykuły poświęcone rynkom energii elektrycznej i gazu. W 2017 roku otrzymała tytuł Dziennikarza roku.
Rozwiń Zwiń

SZYMON PŁOŃSKI

Ekspert – Koordynator Zespołu Transformacji Energetycznej w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Dyrektor. ds. Strategii w Stowarzyszeniu Dolnośląska Dolina Wodorowa.
Project manager z wieloletnim stażem zdobytym podczas realizacji projektów innowacyjnych z zakresu Fintech, Insurtech, Govtech, Medtech i Big Data. Od ponad dwóch lat zajmuje się transformacją energetyczną. Jest koordynatorem Grupy Roboczej nr 5 – systemy wsparcia dolin wodorowych przy Radzie Koordynacyjnej Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Konsultował powstanie czterech dolin wodorowych.
Rozwiń Zwiń

Dr JANUSZ PRZEOREK

CEO mPOWER GREEN TECH
Janusz Przeorek - zaangażowany od wielu lat w rozwój energii odnawialnych. Po wielu latach studiów i pracy w USA, zafascynował się potencjałem energii OZE na kilkudniowych warsztatach w Kalifornii, w których uczestniczył m.in. Peter Diamandis, promotor zielonej transformacji, współpracownik Elona Muska i Richarda Bransona. Wtedy były to jeszcze "wizje nawiedzonych"...

Osiem lat temu Janusz Przeorek odkrył niesamowity potencjał dorobku naukowego i przemysłowego prof. Albina Czernichowskiego, (prof. Politechnika Wrocławska, prof. Université d'Orléans, France), którego pionierskie prace nad zimną plazmą i katalizatorami (autor przyjętej na świecie nazwy "GlidArc" w 1984 r.) umożliwiają uproszczenie termicznych procesów przetwarzania paliw stałych, co otwiera drogę do wielu rozwiązań wspierających zieloną transformację. W tym czasie, firma rozwinęła dwie autorskie technologie do etapu przetestowanego w pełni prootypu i gotowości do rozpoczęcia etapu inżynieryjnego opracowania do produkcji.

Janusz Przeorek jest współzałożycielem firmy technologicznej mPower Green Tech dedykowanej rozwojowi i wdrożeniu na rynek przełomowych rozwiązań do rozproszonej produkcji zielonego wodoru, zielonej energii w kogeneracji z potencjałem do dalszego rozwoju nisko-emisyjnych chemikaliów i paliw syntezowych. Przełomowy, katalityczno-plazmowy, Reaktor SynGen pozwala efektywnie rozwiązywać dwa palące problemy jednocześnie: zagospodarowanie pełnej gamy odpadów biomasowych oraz rozproszoną produkcję zielonej energii i zielonego wodoru - w wydajnych, mobilnych reaktorach kontenerowych.
Rozwiń Zwiń

DR HAB. MARIUSZ RUSZEL, profesor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
Dr hab. Mariusz Ruszel - prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, profesor uczelni w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies". Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju". Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017). Członek Niezależnej Grupy ds. Oceny Naukowej (Independent Scientific Evaluation Group, ISEG) programu „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa" NATO (2022-2024).

Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Samodzielny autor kilku monografii naukowych i ponad 60 artykułów naukowych.
Rozwiń Zwiń

Dr inż. MAREK SKRZYPKIEWICZ

Kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, Instytut Energetyki
Kierownik najbardziej zaawansowanego zespołu w Polsce rozwijającego technologię ogniw stałotlenkowych, umożliwiającą m. in. wytwarzanie wodoru z najwyższą sprawnością (tzw. Elektrolizery SOE).

Ma w swoim portfolio kierowanie dużymi pracami B+R na rzecz przemysłu, zakończonymi wdrożeniami technologii wodorowych, m. in. Vetni, Hydrogin, Mikro H2 PGNiG, Bio-CCHP.

Obecnie prowadzi projekty zmierzające do demonstracji elektrolizerów SOE ogniw paliwowych zasilanych wodorem lub amoniakiem w gospodarce.

Ekspert z zakresu wodoru.
Rozwiń Zwiń

Dr hab. inż. ANDRZEJ SZAŁEK

Doradca Zarządu, Toyota Central Europe
Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych z tytułem doktora inżyniera ze specjalizacją budowa i eksploatacja maszyn. W swojej pracy naukowej wykorzystał sztuczną inteligencję do zarządzania pracą maszyny roboczej. Obecnie zajmuje się problematyką napędów nisko i zeroemisyjnych w pojazdach. Dorobek w tym zakresie zaowocował uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jest autorem bądź współautorem 30 publikacji naukowych.
Karierę zawodową w branży motoryzacyjnej realizował od początku w firmie Toyota Motor Poland. Z koncernem Toyota jest związany od 1999 roku. Specjalizuje się w budowie i eksploatacji samochodów z napędem hybrydowym oraz z ogniwami paliwowymi. Obecnie zajmuje się wprowadzeniem na polski rynek pojazdów z napędem wodorowym oraz związaną z wodorem infrastrukturą.
Rozwiń Zwiń

Dr inż. KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska
Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku na Politechnice Częstochowskiej jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Następnie w latach 2003-2007 pracując w Urzędzie m.st. Warszawy w Biurze Ochrony Środowiska był odpowiedzialny za realizację zadań przewidzianych dla Prezydenta Miasta i Starosty z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Ponadto nadzorował m.in.: ówczesny Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych oraz Miejski Ogród Zoologiczny. W 2007 roku rozpoczął pracę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie początkowo pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a następnie Dyrektora Wydziału Funduszy Pomocowych i był odpowiedzialny za wszystkie działania związane z wdrażaniem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W latach 2013-2016 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ds. Przedsięwzięć Środowiskowych, nadzorował realizację zadań z zakresu: gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony i gospodarki wodnej, ochrony przyrody oraz koordynacji POIiŚ.

Jest członkiem Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.
Rozwiń Zwiń

DOMINIKA TARANKO

Dyrektorka Forum Energii i Klimatu ZPP
Dyrektorka Forum Energii i Klimatu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), od kilkunastu lat związana z rynkiem energetycznym. Przez wiele lat pracowała w strukturach grup kapitałowych spółek PKN Orlen, Gaz-System i Fortum. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uczelni Łazarskiego, w tym kierunków: MBA Energetyka, Nauki Polityczne i Dziennikarstwo.
Rozwiń Zwiń

Dr hab. GRZEGORZ TCHOREK, Prof. IEn

Zastępca Dyrektora Instytutu Energetyki. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Doktor habilitowany, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjator powołania i kierownik Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatu na Wydziale Zarządzania UW. Absolwent i od 2007 r. pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2007–2017 pracownik NBP, zatrudniony w jednostkach zajmujących się zagadnieniami integracji walutowej. Jego zainteresowania badawcze i naukowe obejmują: konkurencyjność i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchy wartości różnych sektorów gospodarki, źródła innowacyjności firm, mobilność współdzieloną, energetykę, zastosowania wodoru oraz wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej. Brał udział i kierował projektami badawczymi Narodowego Centrum Nauki, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki i elektromobilności. Bierze również aktywny udział w pracach międzynarodowych i krajowych gremiów badawczych i doradczych. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej gazownictwa, członek Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie.
Rozwiń Zwiń

TOMASZ TOMASIAK

Dyrektor Biura Transformacji Energetycznej w PFR
Manager specjalizujący się w finansowaniu inwestycji oraz zarządzaniu nimi. Pracuje w instytucjach finansowych od ponad 20 lat. Jego pasją jest tworzenie zespołów i organizacji efektywnie osiągających cele. Mottem Tomasza Tomasiaka jest angażowanie każdej osoby w zespole do proaktywnego działania w pracy. Drugim czynnikiem, którym jest istotny do skutecznego działania zespołu jest ciągłe kształcenie się ludzi i poprawa metod współpracy. Uważa, że zespół stanowi najistotniejszy czynnik sukcesu organizacji. Proaktywne i uczące się zespoły są kluczem do sukcesu w zmieniającym się środowisku biznesowym.

Obecnie zajmuje się transformacją energetyczną. Jest to jego pasja od 2005 r. W tamtym roku zrealizował swój pierwszy projekt finansowania farmy wiatrowej. Od tamtej pory aktywnie działa w tym sektorze. Dziś zajmuje się biznes dewelopmentem i poszukiwaniem modeli finansowych dla inwestycji w transformację energetyczną.

Przez ostatnie 20 lat zebrał doświadczenie w inwestowaniu i budowaniu zespołów inwestujących głównie w sektorach: energetycznym; nieruchomościowym, teleinformatycznym. Finansował fuzje i przejęcia, inwestycje green field, inwestycje korporacyjne i inne struktury finansowe.

Jest absolwentem MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Politechniki Warszawskiej na wydziale elektrycznym. Za aktywne uczestnictwo w tworzeniu legislacji dotyczących rynku energii odnawialnej (pierwsza ustawa OZE) został wyróżniony przez Związek-- Banków Polskich medalem Mikołaja Kopernika.
Rozwiń Zwiń

JÓZEF WĘGRECKI

Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN
Józef Węgrecki jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A. od 23 marca 2018 roku. W okresie od 5 lutego do 23 marca 2018 roku był Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W latach 1978-1990 pracował w Zakładzie Remontowym Energetyki Kraków, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych (Członka Zarządu). Następnie w latach 1990-1993 w Spółce Pracowniczej REMAK Opole na stanowisku Wiceprezesa spółki. Od kwietnia 1993 do czerwca 2017 pełnił funkcję Prezesa, Członka Zarządu Spółki REMAK – KRAK Sp. z o.o.

W 2017 roku został mianowany Wiceprezesem Zarządu w spółce ENERGA Wytwarzanie S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie w zakresie eksploatacji turbin wodnych, wiatrowych, farm fotowoltaicznych, kogenerację, elektrownie węglowe oraz działalność w zakresie innowacji, pozyskiwania dla spółki aktywów ciepłowniczych i wyznaczania kierunków rozwoju. Od 5 lutego 2018 roku delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów w PKN ORLEN S.A., po czym w kwietniu został powołany na Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Interesuje się monitorowaniem i analizą najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie energetyki – alternatywnymi źródłami energii i możliwościami ich wdrażania w przemyśle.

Jest odznaczony: Galicyjską Wielką Nagrodą Budownictwa za wkład w rozwój budownictwa; Odznaką Honorową za zasługi dla budownictwa; Złotym Medalem za długoletnią służbę; Odznaką Honoris Gratia – za działalność charytatywno-społeczną, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
Rozwiń Zwiń

MARIUSZ WIELKOPOLAN

Prezes Zarządu JSW Nowe Projekty
Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Zarządzanie i Marketing w Przemyśle oraz Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż). Ponadto ukończył studia podyplomowe na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz jest absolwentem studiów Executive Master of Bussines Administration na Akademii WSB.

Od 2001 r. zawodowo jest związany z górnictwem. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od osoby dozoru ruchu w kopalniach: Kazimierz-Juliusz, Wieczorek, Mysłowice-Wesoła do objęcia stanowiska Naczelnego Inżyniera w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń, należącym do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Od grudnia 2020 r. jako wiceprezes JSW Innowacje S.A. z Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a następnie Prezes JSW Nowe Projekty S.A., spółki realizującej projekty związane z Strategią Środowiskową GK JSW.
Działacz samorządowy, aktywnie propagujący zdrowy styl życia regularnie biegając.
Rozwiń Zwiń

EWA WNUKOWSKA

Radca, Wydział Instrumentu Łącząc Europę 2, Departament Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od ponad 20 lat zajmuje się programami unijnymi. Jest członkiem jednej z grup roboczych działających przy Radzie Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej.
Rozwiń Zwiń

IRENEUSZ ZYSKA

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
W Ministerstwie Klimatu i Środowiska nadzoruje Departament Odnawialnych Źródeł Energii oraz Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, a także Instytut Energetyki w Warszawie i Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji.

W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczył Podkomisji stałej ds. polityki regionalnej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W latach 2016-2020 był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

W latach 2020-2021 inicjator procesu zawierania w Polsce porozumień sektorowych na rzecz rozwoju:

morskiej energetyki wiatrowej,
sektora biogazu i biometanu,
sektora fotowoltaiki,
gospodarki wodorowej,
których celem jest budowa nowych gałęzi gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu, w oparciu o local content (polski wkład) i tworzenie łańcuchów wartości, począwszy od badań i rozwoju technologii, przez wdrożenie i komercjalizację patentów, do ich powszechnego zastosowania w kraju i ekspansji na rynki zagraniczne. Inicjator powstania i współtwórca Polskiej Strategii Wodorowej oraz ekosystemu dolin wodorowych w Polsce.

Propagator rozwoju odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej, magazynów energii, w tym ESP, elektromobilności i gospodarki wodorowej oraz zwiększenia efektywności energetycznej w energetyce, transporcie, przemyśle i budownictwie. Współautor pilotażowego programu termomodernizacji budynków wielorodzinnych w województwie dolnośląskim.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Odbył aplikację radcowską w OIRP w Wałbrzychu. Radca prawny. Prowadził własną kancelarię radcy prawnego. Pracował w departamencie prawnym spółki prawa handlowego notowanej na GPW. Samorządowiec – w latach 2006-2011 był zastępcą burmistrza miasta Świebodzice.

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość. W latach 1996-1997 członek partii Ruch Odbudowy Polski – członek zarządu okręgu wałbrzyskiego. W latach 1986-1990 uczestnik młodzieżowego ruchu oporu – Ruch Młodzieży Niezależnej, współpracownik Solidarności Walczącej.
Rozwiń Zwiń

RADOSŁAW ŻYDOK

Dyrektor Departamentu Projektów Transformacyjnych, KGHM Polska Miedź
Dyrektor Departamentu Projektów Transformacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie nowych, niskoemisyjnych technologii do głównego ciągu produkcyjnego KGHM. Kluczowe obszary działalności departamentu to odejście od paliw kopalnych do alternatywnych (np. wodoru) w procesach metalurgicznych, wytwarzanie wodoru oraz wychwyt CO2 z instalacji hutniczych. W tych ramach Radosław Żydok zarządza kontaktami z podwykonawcami, jednostkami badawczymi, oddziałami produkcyjnymi oraz kieruje zespołem kierowników projektów.

Z wykształcenia informatyk i ekonomista. Wcześniej przez 3 lata kierował zespołem regulacyjnym w KGHM.

W latach 2007-2016 zatrudniony na Politechnice Warszawskiej jako informatyk. Od 2016 do 2018 zawodowo związany z Fundacją Republikańską, gdzie zajmował się badaniami, doradztwem i współpracą z sektorem publicznym.
Rozwiń Zwiń